طغیان ملخ در سال جاری حتمی است

حمد علی باغستانی میبدی در نشست امروز معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رییس جمهور، اظهار داشت: وظیفه نظارت بر کیفیت سموم کشور برعهده سازمان حفظ...

ادامه مطلب ...