صدور شناسنامه در یک روز

کیاپرس:شناسنامه افراد با توجه به در پیش بودن انتخابات ظرف ۲۴ ساعت در مازندران تعویض و تحویل می شود. رجبی مدیر کل اداره ثبت احوال مازندران گفت: چنانچه شناسنامه ای...

ادامه مطلب ...