دوربینی نیست که ببیند مردم در سفرهایم چه شوری داشتند

 اگر در خبرگان هم نباشم، تریبون نماز جمعه را دارم / الان زبانم بسته است، بعد از انتخابات رسوایتان می کنم / بجنگ تا بجنگیم / لیست شماها رای نمی آورد / بعضی ها از دست در...

ادامه مطلب ...