خطای پزشکی منجر به مرگ در اراک /پایش شکست، قلبش ایستاد

    پزشکان، به اشتباه، به جای پای چپ شکسته بیمار، پای راست او را شکافته و جراحی کردند که در ‌‌نهایت پس از چند روز، مرگ این مرد را به دنبال داشت. روزنامه...

ادامه مطلب ...