برکناری ناگهانی یک مدیر رسانه ای در مدیریت شهری ساری !

کیا پرس : صرف نظر از قابلیت فردی وحرفه ای حاجیان ، حق این است در صورت صحت این خبرحداقل به عنوان یک فرد رسانه ای ودر شرایطی که مدیران پیوسته دم از احترام برای فعالان...

ادامه مطلب ...