حکایت ازدواج عجیب و طلاقی عجیب تر

طلاق دختر یک مرد موسفید کافی بود تا کاخ رؤیاهای او با همسر جوانش ویران شود. ازدواج عجیبی بود و طلاقشان عجیب تر! انگار نه انگار که در دادگاه حضور دارند تا ازهم جدا...

ادامه مطلب ...