زورآزمایی پنهان احمدی نژاد و هاشمی در مازندران

احمدی نژاد می خواهد بازگردد. هرچند گفته است اگر احساس کنم حمله ها به رهبری شدید تر شده است باز خواهم گشت اما حلقه یاران نزدیکش پایشان را از نارمک خیلی آن طرفتر گذاشته...

ادامه مطلب ...