بین ناهار وشام حتما بخورید

در مورد طرح تحقیقاتی خود که در این جشنواره حائز رتبه شده است، توضیح داد: در این پژوهش با عنوان تاثیر آب انار تازه بر روی فشار خون و ریزفاکتورهای جدید بیماری های قلبی...

ادامه مطلب ...