هجوم وقیحانه ای است؛ از کی تا حالا شکایت بردن به دادگاه بین المللی ناحق است؟!

کیا پرس : درک این مساله برای ما دشوار است که مراجعه به یک دادگاه بین المللی، با هدف بررسی محاصره اقتصادی ایران توسط امریکا که می تواند موجب ضربه به صدها هزار...

ادامه مطلب ...