بازتاب خبر فوت هادی نوروزی در رسانه های جهان

  کیا پرس:هادی نوروزی از بین ما رفت تا غمی بزرگ در دل جامعه ورزش کشور جا بگیرد. درگذشت هادی نوروزی فقط برای اهالی ورزش در ایران دردناک نبود بلکه واکنش چند سایت...

ادامه مطلب ...