توصیه مهم امام صادق(ع) برای ایجاد صلح در جهان

شرح دو روایت از امام جعفر صادق(ع) از زبان آیت الله جوادی آملی حفظ اسرار دیگران از وظایف اصلی مؤمنان روایتی از وجود مبارک امام صادق(ع) در رابطه با ویژگی های انسان...

ادامه مطلب ...