اعتراض خبرنگاران مازندرانی به انتخابات خانه مطبوعات

کیاپرس: خبرنگاران معترض به انتخابات خانه مطبوعات استان مازندران، در اعتراض به سکوت مسئولان مازندرانی در برابر تخلفات در این انتخابات، از سکوت مسئولان اداره کل...

ادامه مطلب ...