روزی می‌گفتیم اساساً برنامه‌های تلویزیونی غیرداخلی ممنوع است/  آیا جمع کردن دیش شدنی است؟

   آیا می‌توانیم با فیلتر و ممنوعیت در دنیای امروز زندگی کنیم؟ / باید خود را با شرایط جهانی تطبیق دهیم رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید خودمان را با شرایط و...

ادامه مطلب ...