آنچه امروز خطرناک به شمار می رود این است که تملق گویی ها و مجازگویی ها به اندازه ای بالا رفته و اوج گرفته که برخی باورشان شده انسان خیلی مهمی هستند.

سیدمهدی طباطبایی: کسانی که به آیت الله گفتن حساسیت دارند خودخواه و مغرورند / اینها باورشان شده که خیلی مهمند و مثلا کمالاتی دارند برخی واقعا به تصور این...

ادامه مطلب ...