الهی چرا نفهمیدیم که فاطمه با «ولی» سوخت؟

 سجاد چاره دان؛ فاطمه،فاطمه است که چون ذیل اشراق علی «فریادگر مظلومیت مقتدر تاریخی ولی» بود در زمانی که توافقنامه ی غربت علی در سقیفه ی سرد و بی روح امضاء شد!...

ادامه مطلب ...