اقامت ۸۴ هزرار و ۵۴۰ خانوار گردشگر درمدارس مازندران

کیاپرس- ۸۴ هزار و ۵۴۰ خانوار گردشگر تابستان امسال در مراکز اقامتی مدارس مازندران اسکان یافتند. عسگری نیکزاد معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان...

ادامه مطلب ...