افزایش رشته های تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کیاپرس:رشته های تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ۴۸ رشته به ۱۰۱ رشته افزایش یافت.  رضایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه حرکت به...

ادامه مطلب ...