استفاده از عبارات نسنجیده علیه رئیس جمهور کار نادرستی است

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏...

ادامه مطلب ...