آموزش و پژوهش با عنوان بال های پرنده ای یاد کرد که باید ضمن تقویت هریک از بال ها، همسویی و هماهنگی در مسیر حرکت مدنظر باشد تا پرواز به اوج رسد

کیا پرس :معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: یکی از کارهای مهم معاونت آموزشی تاسیس مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای توسعه  آموزش های مهارتی و مدیریت هزینه...

ادامه مطلب ...