هدررفت گندم در سبزه عید بیشتر است یا در نان؟!

سالانه چقد‌‌ر گند‌‌م را هد‌‌ر می‌د‌‌هیم؟ صد‌‌ هزار کیلو؟ صد‌‌ هزار تن؟ بیشتر یا کمتر؟سالانه چقد‌‌ر آب را هد‌‌ر می‌د‌‌هیم؟ یک میلیون لیتر؟ یک میلیون متر...

ادامه مطلب ...