کیاپرس / بازگشت یکهزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید

کیاپرس به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز

در روستای سنگچالک بخش چمستان نور خبر داد و گفت: در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،

یک فقره شن ریزی و جاده سازی و ۳ فقره دیوارکشی، قطعه بندی و تفکیک زمین کشاورزی قلع و قمع شد.

خرمانی گفت: یکهزار مترمربع اراضی زراعی و باغی بخش چمستان آزادسازی شد و به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.

اشتراک این خبر در :