کیاپرس /عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: مننژِیت بیماری است که در آن غشاء مننژ اﻃﺮاف ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﻣﻠﺘﻬﺐ می ﺷﻮد. ورم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﻨژﯾﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻤﺎری ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد، تب و ﺧﺸکی گردن می ﺷﻮد.

دکتر محمدحسن اعلمی در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: ﻣﻨﻨژﯾﺖ در اﻧﻮاع وﯾﺮوسی، ﺑﺎکتریایی، ﻗﺎرچی و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی وﯾﺮوسی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻨژﯾﺖ می ﺷﻮﻧﺪ.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻨژﯾﺖ ممکن اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻌﺪ از چند ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ممکن اﺳﺖ زﻧﺪگی ﻓﺮد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾد تصریح کرد: ﺳﺮدرد و ﺧﺸکی گردن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ، گیجی ﯾﺎ ﻫﺸﯿﺎری دگرگون ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻧﺎﺗﻮانی در ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮر (نورهراسی) ﯾﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ (صداهراسی)، ﺗﺐ ﺑﺎﻻ، گریه پی در پی، بیخوابی و بیقراری شدید، تغذیه ضعیف، برآمدگی در قسمت نرم بالای سر کودک از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ علایم و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻨژﯾﺖ است.

دکتر اعلمی افزود: ﻣﻌﻤﻮلا در کودکان ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼاصی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾک پذیری و ﺧﻮاب آﻟﻮدگی ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﺷﻮد و اگرﺿﺎﯾﻌﻪ پوستی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻣﻤکن اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨصی ﺑﺮای ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻨژﯾﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی وﯾﺮوسی ﺑﻮده که ﺑﺪون درﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد می ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻌضی اوﻗﺎت ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ باکتریایی اﺳﺖ. ﯾکی دیگر از دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻨژﯾﺖ که اﻏﻠﺐ کمتر رخ می دﻫﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرچی می ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎیی که ﻣﻨﻨژﯾﺖ باکتریایی از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ مشکلات ﺟﺪی می شود، پیدا کردن ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﻨژیتی، ﯾکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎنی مننژیت است.

وی تصریح کرد: برای تشخیص این بیماری، پزﺷک کودک را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ کرده و ﻣﻮاردی همچون ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺗﺐ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ذﻫنی و ﺧﺸکی گردن را بررسی می ﻧﻤﺎﯾﺪ. اگر پزﺷک ﺑﻪ اینکه کودک دچار ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﺷﺪه ﺷک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺨﺎعی و ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻫمچون کشت ﺧﻮن، اﺷﻌﻪ اﯾکس ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و سی تی اﺳکن ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده می کند.

دکتر اعلمی خاطر نشان کرد: درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﻨژﯾﺖ کودک متفاوت است. اﻧﻮاع ﺳﺎده ﻣﻨﻨژﯾﺖ وﯾﺮوسی با استراحت، مصرف فراوان مایعات، داروهای مسکن برای کاهش درد و تب قابل درمان است. اگرﻋﻠﺖ ﻣﻨﻨژﯾﺖ وﯾﺮوس ﺗبخال اﺳﺖ، می ﺷﻮد از داروی ﺿﺪ وﯾﺮوسی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. چنانچه ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﻗﺎرچی باشد ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﻗﺎرچ درﻣﺎن می ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺛﺮات ﺟﺎﻧبی ﺟﺪی داﺷﺘﻪ و ﻣﻤکن اﺳﺖ ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ آزمایشگاهی ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﻗﺎرچی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺪ.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ﻣﻨﻨژﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻔﻮنی که به علت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮداﯾﻤنی رخ داده اﻧﺪ را ﻣﻤکن اﺳﺖ ﺑﺎ داروﻫﺎی کورﺗﯿﺰونی درﻣﺎن شوند. درﺑﻌضی ازﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﺎصی ﻧﺒﻮده وﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﻬﺒﻮد می ﯾﺎﺑﺪ.

اشتراک این خبر در :