پایگاه ایران در قطب جنوب؟

موضوع ایجاد پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب، اگر چه از حدود ۶ سال پیش به طور جدی مطرح شده، اما این طرح به واقع از حدود ۲۰ سال پیش در کشور مطرح بوده است، طرحی ملی که...

ادامه مطلب ...