هشدار نسبت به «ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان

فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ضمن تاکید برآنکه تابوی ازدواج سالمندی به خصوص ازدواج زنان سالمند تنها باید در کشور شکسته شود، ازدواج این قشر از...

ادامه مطلب ...