کیاپرس /تحلیل های نادرست درباره اپیدمی های کرونا، ناشی از عدم اطلاعات علمی و اپیدمیولوژیک درباره سازوکار اپیدمی پبش رونده است، *برای ایجاد موج نهم نیازی به سویه جدید نیست*، *تعداد بحرانی افراد حساس است که تعیین کننده است و در فاصله هر دو موج تشکیل*و می تواند به کبریت ویروس های رایج کرونا در جامعه شعله ور شود، قطعا با وجود سویه های جدید، این شعله قوی تر خواهد بود، تشکیل توده بحرانی افراد حساس در فاصله موج ها اجتناب ناپذیر است.

جهش های ویروس کرونا نتیجه تکثیر مکرر است، کسی نمی تواند آنها را کتمان کند، متاسفانه تحلیل های نادرست، ناشی از عدم درک و شناخت اپیدمی پیشرونده و سازوکار افت و خیز کرونا مبتنی بر ایجاد توده بحرانی افراد حساس می باشد، شایان ذکر است همانطور که در یادداشت اردیبهشت ماه نیز، هشدار داده شد، *رخداد موج نهم کرونا یک واقعیت اپیدمیولوژیک است*.

بنابراین تا زمانیکه فرصت باقی است، باید اقدامات پیشگیرانه، برای مصون سازی و کاهش مواجهه افراد حساس در اولویت برنامه های مبارزه با اپیدمی کرونا قرار گیرد.
هلاکوئی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

اشتراک این خبر در :