۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران اجرایی می شود

کیاپرس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری با اشتغال بالغ برهزار و ۷۲۰ نفر همزمان با سفر رئیس جمهور بهره برداری و...

ادامه مطلب ...