دستگیری دومین جعبه سیاه شهردار ساری

۰ «م. ط» یکی دیگر از مدیران مالی عباس رجبی در شهرداری ساری امروز دستگیر شد. کیاپرس : در پی مشاهده تخلفات متعدد و گسترده...

ادامه مطلب ...