به شهرداری اعتراض کردیم تهدید شدیم

 ۵هزار نفریم با هزار لباس کهنه  نگاهشان به خرابه‌ها دوخته‌ شده بود. خسته و بی‌رمق اما برای نجات جان همقطارانشان لحظه شماری می‌کردند تا برای چندمین بار...

ادامه مطلب ...