برگزاری جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان سوادکوه با حضور استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 کیاپرس : احمد حسین زادگان استاندار مازندران در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان سوادکوه با اشاره به گردشگر پذیر بودن مناطق مختلف سوادکوه، جلوگیری از...

ادامه مطلب ...