ارتباط افسردگی با کم تحرکی چیست؟

کیاپرس:بر اساس آمار وزارت ورزش و جوانان تنها ۲۱ درصد از جمعیت کشور به ورزش مبادرت می ورزند و این اعداد موید تهدیدهای جدی است که کم تحرکی در پی خواهد داشت. کم تحرکی...

ادامه مطلب ...