آیت الله خزعلی یکی از سران فتنه که سید بود را هر شب لعنت می‌کرد

جلسه‌ای داشتیم و چند نفر را دعوت کرده بودیم. اتفاقاً یکی از اصحاب فتنه هم که آن روزها هویتش چندان معلوم نشده، ولی در عین حال شناخته شده بود، بنا بود به آن جلسه...

ادامه مطلب ...