آنگاه که روزه می گیری باید چشم وگوش ومو وپوست تو هم روزه دار باشند یعنی از گناهان پرهیز کند

...

ادامه مطلب ...