۳۰ درصد نتایج آزمایشگاه های خون شناسی مازندران خطا دارد

دکترمحمد شکرزاد  گفت که این ارزیابی عملکردی از ۱۸۲ آزمایشگاه دربخش خون شناسی درقالب برنامه کنترل کیفیت خارجی و داخلی دراستان انجام شد. وی افزود: براساس این بررسی...

ادامه مطلب ...