برخی به هر قیمتی می خواهند پُست بگیرند

کیاپرس : دکتر ایوب برزگر نژاد، مسئول ستاد سابق روحانی در نکا گفت : دولت تدبیر و امید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیماران جزء درد بیماری درد دیگری...

ادامه مطلب ...