مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه در نظر دارد بر اساس مجوز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از طریق آزمون، یک نفر کارشناس آزمایشگاه جهت اشتغال در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیالا جذب نماید.

داوطلبان جهت دریافت اطلاعات و جزئیات ثبت نام به آدرس سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه نمایند

اشتراک این خبر در :