سازمان غذا و دارو، اجرای طرح دارویار، پوشــش بیمــه‌ای ۳۶۶ قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه‌ای مشــمول طــرح دارویار، نظـارت، بازرسـی ۱۲ هـزار داروخانـه در هفتـه اول طـرح دارویار و تسریع در واردات کالا‌های استراتژیک و جلوگیری از رسوب کالا را از مهمترین اقدامات این سازمان عنوان کرد.

طـرح ملـی دارویـار در تیر سـال ۱۴۰۱ در حـوزه دارو اجـرا شـد کـه براسـاس آن داروهـای تولیـد داخـل و وارداتـی مشـمول اصـلاح یارانـه ارزی شـدند تـا یارانـه دارو از طریـق بیمـه هـا بـه بیمـاران برسـد؛ در واقـع در قالـب اجـرای ایـن طـرح مابـه التفـاوت یارانـه دارو توسـط سـازمان هـای بیمـه گـر پرداخـت مـی شـود تـا میـزان پرداختـی از جیـب بیمـار نسـبت بـه قبـل از اجـرای طـرح هیـچ تغییـری نکنـد.
به طــور همزمــان پوشــش بیمــه‌ای ۳۶۶ قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه‌ای مشــمول طــرح دارویارقــرار گرفـت اجـرای ایـن طـرح راه حلـی بـرای جلوگیـری از قاچـاق گسـترده دارو بـه کشـور‌های همسـایه، فسـاد در حــوزه ارز ترجیحــی، بیــش اظهــاری و گــران فروشــی برخــی شــرکت هــا، کمبودهــای دارویی، کنــدی تخصیــص ارز، عــدم تامیــن ارز مرغــوب، مشــکلات صنعــت در تولیــد و … بــود.

۱۲ هـزار داروخانـه در هفتـه اول طـرح مـورد بازدیـد و ارزیابـی قـرار گرفتند. پـس ازآن نیـز بـه منظـور جلوگیــری از تخلفــات همچــون گرانفروشــی و آزادفروشــی، داروخانه‌ها بــه صــورت مســتند مــورد نظـارت و بازرسـی قرارگرفتنـد.

بــا تصویــب شــورای عالــی بیمــه، پوشــش بیمــه‌ای بــرای پروانــه هایــی تعلــق گیــرد کــه حداقــل ۵۰ درصـد سـهم بـازار را داشـته باشـند، در صورتـی کـه پیـش از ایـن پوشـش بیمـه بـه پروانـه بـا پاییـن تریـن قیمـت بـدون درنظرگرفتـن سـهم بـازار تعلـق مـی گرفـت.

بــا وجــود این که هــدف طــرح ثابــت مانــدن پرداخــت از جیــب مــردم بــرای دارو بــوده، لیکــن بــا مصوبــه فــوق پرداخــت از جیــب مــردم بــرای حــدود ۲۶۰ قلــم دارو ۲ تــا ۸۶ درصــد کاهــش پیــدا کــرد.

حوزه دارو:
پـس از سـه سـال بیـش از ٣٠ مولکـول جدیـد دارویـی بـه فهرسـت دارویـی کشـور اضافـه شـد و مجـوز تولیـد واکسـن هـای انفلوآنزا، HPV و مجـوز اضطـراری تولیـد ۴ واکسـن کرونـای اسـپایکوژن، فخـرا، رازی کووپـارس و نـورا صـادر شـد و همچنیـن فراینـد صـدور مجـوز تولیـد فـراورده هـای دانـش بینـان تسـهیل و بیـش از ٣٠ فـراورده جدیـد نوآورانـه در حیطـه سـلامت مجـوز تولیـد گرفتنـد.

مدیریت و مقابله با ویروس کووید ۱۹:
صدور مجوز و ارزیابی نمونه‌های واکسن کووید ۱۹
صدور مجوز و ارزیابی نمونه‌های کیت تشخیصی کووید ۱۹
صدور مجوز و ارزیابی ضدعفونی کننده‌های الکلی و غیر الکلی
صدور مجوز و ارزیابی ماسک‌های طبی
ارزیابی اثرات ضد ویروسی فراورده‌ها
تســریع در صــدور مجــوز بهــره بــرداری آزمایشــگاه هــای همــکار و مجــاز در حــوزه فعالیــت کوویــد ۱۹

حوزه غذا:

فــاز ســوم “برنامــه جامــع ســلامت و اصالــت مــواد غذایــی” در قالــب توســعه فنــاوری نویــن بــرای شناسـایی سـریع تقلـب غـذا بـا کمـک هـوش مصنوعـی آغـاز و کمیتـه ملـی ارزیابـی خطـر در حـوزه غـذا راه انـدازی شـد. غنـی سـازی آرد گنـدم بـا آهـن و اسـید فولیـک، پایـش و کنتـرل مسـتمر طـرح و ارائـه گــزارش آن بــه شــورای عالــی ســلامت کلیــد خــورد.
صــادرات فــرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمــل بــا آغــاز کار دولــت ســیزدهم در مجمــوع بیــش از ۶۰ میلیــون و ۸۰۰ هــزار فــرآورده طبیعــی، ســنتی و مکمــل بــه ارزش بیــش از ۱۵ میلیــون دلار صــادر شــده اســت.

رونمایــی از ۱۷۰۰۰MRLs (حداکثــر مجــاز ســطح آلاینده هــا در محصــولات کشــاورزی) جهــت انــدازه گیــری تخصصــی باقیمانــده ســموم کشــاورزی موجــود در محصــولات کشــاورزی
تسریع در واردات کالا‌های استراتژیک و جلوگیری از رسوب کالا
اجرای برنامه پایش عوامل خطرزای ناشی از غذا در بروز بیماری‌های غیر واگیر (NCD)
اجرای برنامه پایش شناسه گذاری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی تولید داخل و خارجی
اجــرای برنامــه پایــش شــاخص هــای ایمنــی در آبهــای آشــامیدنی بســته بنــدی شــده، اجــرای برنامــه پایــش شــاخص هــای ایمنــی افزودنــی هــای خوراکــی برنامــه جدیــد در ســال ۱۴۰۱
صدور بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد مجوز مصرف
رتبه بندی انبار‌های نگهداری مواد غذایی
ثبت اظهار برای مجوز فعالیت مشاغل خانگی ۳۸۸ مورد
صدور مجوز شرکت‌های دانش بنیان دارای مجوز‌های بهداشتی ۱۴ مورد
بیش از ۳۲ هزار مورد گواهی بهداشت صادره برای محصولات غذایی صادراتی
تشدید نظارت بر فراورده‌های لبی، گوشتی و پروتئینی ۲۵۰ مورد
بیش از ۲۱ هزار بازرسی منجر به ۳۲۸۱ مورد منجر به کشف
پایش وضعیت تراریختگی در فراورده‌های غذایی وارداتی ۱۷۰۰ مورد
تدویـن ضابطـه روغـن نارگیـل بـه عنـوان آلترناتیـوی بـرای روغن پالـم با لحـاظ کـردن فاکتور‌های کیفـی و شـاخص هـای ایمنی
غنـی سـازی آرد گنـدم بـا آن و اسـید فولیـک، پایـش و کنتـرل مسـتمر طـرح و ارائـه گـزارش آن بـه شـورای عالـی سـلامت
شناسایی رخداد‌های تراریخته محصولات غذایی (ذرت و سویا) و بررسی راستی آزمایی آن‌ها اجـرای برنامـه پایـش ویتامیـن ۳D در شـیر، اجـرای برنامـه غنـی سـازی نـان بـا ویتامیـن ۳D بـه صـورت طـرح پایلـوت، اجـرای برنامـه غنـی سـازی نـان بـا آهـن و اسـید فولیـک از برنامـه جدیـد در سـال ۱۴۰۱ بـوده اسـت.

اشتراک این خبر در :