کیاپرس /رییس گروه هماهنگی سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، از تنظیم سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تصویب آن در هفدهمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر زهرا عبداللهی در نشست مجازی در خصوص روند امنیت غذا و تغذیه در جهان و ایران که با حضور روسا و کارشناسان دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و مسئولین دبیرخانه های سلامت دستگاه های اجرایی و سازمان ها برگزار شد، به بررسی چالش ها و راهکارهای امنیت غذا و تغذیه در ایران و جهان پرداخت.

وی با اشاره به روند رو به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای جهان به دلیل تنش های سیاسی و شوک های اقتصادی ناشی از آنها به بیان تبعات اقتصادی همه گیری ها از جمله کووید۱۹، از جمله دست دادن شغل و کاهش درآمد افراد به خصوص در جوامع کم درآمد، اختلال در زنجیره تامین غذا، نوسانات قیمت غذا در کشورهای کم درآمد و افزایش قیمت غذا در جهان پرداخت.

عبدالهی همچنین با اشاره به برخی بحرانها از جمله خشکسالی، کاهش بارندگی، سیل و طوفان، تحریم ها و کاهش واردات در کشورهایی که وابسته به واردات غذا، انرژی و نهاده های کشاورزی هستند، کاهش دسترسی به غذا به دلیل افزایش قیمت و کاهش کمک های غذایی بشردوستانه، ضایعات و تلفات غذا در جهان، خاطرنشان کرد: براساس گزارشات فائو و سازمان جهانی بهداشت اگر کشورها به موقع مداخلات و برنامه هایی را برای ارتقای امنیت غذایی اجرا نکنند، روند سوء تغذیه و گرسنگی در جهان افزایشی خواهد بود.

رییس گروه هماهنگی سیاست های امنیت غذا و تغذیه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری بر امنیت غذایی و بهره مندی همه اقشار جامعه از سبد غذایی کافی و مغذی و سالم و تامین تغذیه سالم به عنوان یک موضوع کلیدی و اولویت دار تاکید کرده اند و رییس جمهور در شانزدهمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی تدوین سند ملی و جامع امنیت غذا و تغذیه با مشارکت همه دستگاه های اجرایی ذی نقش را در دستور کار شورای عالی قرار داد.

رییس گروه هماهنگی سیاست های امنیت غذا و تغذیه دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی افزود: در این سند ملی ۱۰ ساله، راهبردها و اقدامات و برنامه هایی که در حیطه های مختلف امنیت غذا و تغذیه از جمله تولید و تامین غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذا، تامین نیازهای تغذیه ای و حفظ و ارتقای سلامت تغذیه ای مردم به خصوص مادران باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان و سالمندان که آسیب پذیری بیشتری نسبت به کمبود های تغذیه ای و سوء تغذیه دارند و همچنین سلامت و ایمنی غذا و وظایفی که هر یک از دستگاه های اجرایی برعهده دارند، با همکاری کارشناسان و خبرگان امنیت غذایی در دستگاه های ذی ربط و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور تدوین شده است و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر اساس وظایف قانونی خود پایش و رصد استقرار سند ملی را از طریق کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه و کمیته های فنی مربوطه بر عهده دارد.

اشتراک این خبر در :