جاده بین المللی یا خیابان شهری ؛ پرسش بی پاسخ شهردار رستمکلا

' علی برهانی' در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت : خواسته ما این است که مدیریت بخشی از جاده سراسری که از داخل شهر رستمکلا می گذرد مشخص شود تا ما تکلیف خودمان را بدانیم...

ادامه مطلب ...