۸۶ کشور در پارک علم و فناوری مازندران حضور فناورانه دارند

کیا پرس : علی معتمد زادگان، در این جلسه تصریح کرد: در حال حاضر ۸۶ کشور با این مجموعه علمی همکاری فناورانه دارند و با آنان تبادل تجربه و خدمات صورت می گیرد....

ادامه مطلب ...