۴۰۰ بازرس به صورت روزانه از واحد های نانوایی استان بازدید کرده و نکات بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت چهره به چهره آموزش می دهند

  کیا پرس:حسن خیریانپور با اشاره به اینکه واحد های نانوایی با تغذیه مردم به صورت مستقیم ارتباط دارند گفت بسیار ضروریست از سلامتی خود و رعایت موارد بهداشتی...

ادامه مطلب ...