گردشگری سلامت قادر است کشور را از برخی بحران های اقتصادی برهاند

کیا پرس : مدیرکل اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، توریسم سلامت را بازویی قدرتمند برای اقتصاد کشور خواند و گفت: شرکت‌های تسهیل‌گری گردشگری...

ادامه مطلب ...