پشت پرده گرانی ٣ برابری خودرو

چند‌‌‌‌ی است که موضوع خود‌‌‌‌رو و سازند‌‌‌‌گان خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌ر محافل اقتصاد‌‌‌‌ی بحث د‌‌‌‌اغ و د‌‌‌‌نباله‌د‌‌‌‌اری شد‌‌‌‌ه است. موضوعی که...

ادامه مطلب ...