کاهش ۳۳ درصدی ورودی زندانیان در مازندران

علی اکبر غفاریان مسلمی افزود: در مازندران شاهد کاهش ۳۳درصدی ورودی زندانیان و کاهش ۱۱ درصدی موجودی زندانیان بودیم که اینها در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شد. وی...

ادامه مطلب ...