وروداسلحه از کشورهای ناامن همسایه

کیاپرس-رییس پلیس اگاهی ناجا گفت :ورود اسلحه درکشور به دلیل ناایمن بودن کشورهای همسایه است دربرخی ازاستان هاطرح های تشویقی برای افرادی که سلاح خود را تحویل...

ادامه مطلب ...