ورود بازرسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عضویت پزشکان در هیات مدیره بیمارستانهای خصوصی

دور زدن اصل ۱۴۱ قانون اساسی به سبک هیأت مدیره مراکز درمانی خصوصی مازندران/تخلف یا سکوت دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولتی برای...

ادامه مطلب ...