رزرو یا مصرف خون در سزارین‌های غیراورژانسی تخلف است

در صورت رزرو یا مصرف خون در سزارین‌های غیراورژانسی، مطابق آیین نامه فعالیت بانک خون بیمارستانی با مرکز درمانی برخورد خواهد شد. کیاپرس: در صورت...

ادامه مطلب ...