نخستین همایش تاریخ و فرهنگ هزار جریب مازندران

به گزارش کیاپرس ، دانشگاه پیام نور ساری نخستین همایش تاریخ و فرهنگ هزار جریب مازندران را برگزار می کند. این همایش با اهداف شناسایی پیشینه تاریخی هزار جریب ،...

ادامه مطلب ...