نحوه بررسى و رأى اعتماد به وزرای پیشنهادی طبق آیین نامه داخلی مجلس

کیاپرس - در فصل دوم آیین نامه داخلی مجلس، از ماده ۲۰۴ تا ماده ۲۰۷ درباره مراسم رای اعتماد به هیئت وزیران، تشریح شده است. بررسی صلاحیت و رای اعتماد ۱۷ وزیر پیشنهادی...

ادامه مطلب ...