مِل داش،خِش بِموئی ؛ تِه خِنا بِدون

کیا پرس: مازرون، هَمون مازرون هَسته که تِه وِسّه سنگ تِموم بِیِشتِه، مازرون همون مازرون هَسّه که از اوّل حق همسایگی و هم سفره ای رِه بجا بیاردِه، اون نداشتی سال و...

ادامه مطلب ...