مرگ اشرف پهلوی در سن ٩۷ سالگی در آمریکا

اشرف پهلوی خواهر فاسد شاه مخلوع ایران در سن ۹۷سالگی در امریکا مرد. او در کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد دست داشت و علاوه بر فساد اخلاقی و مالی مشهور به قاچاق مواد مخدر بود...

ادامه مطلب ...